Regulamin portalu internetowego BrandAssist

 I. WSTĘP

Niniejszy regulamin [Regulamin] określa warunki korzystania z portalu internetowego Brandassist.pl [Serwis] prowadzonego przez Polę Sobczyk prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą BrandAssist Pola Sobczyk [Operator], a także uprawnienia i obowiązki Klienta Operatora [Klient] oraz Operatora związane z umową o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartą pomiędzy Klientem a Operatorem [Umowa].

 II. DEFINICJE

Ilekroć w Regulaminie lub Serwisie jest mowa o:

 1. Adresie e-mail Klienta – należy przez to rozumieć adres e-mail Klienta, z którego to adresu zostało wysłane zamówienie Usługi Asystenckiej;
 2. Asystencie – należy przez to rozumieć osobę wykonującą w sposób zdalny czynności, prace lub usługi dla Klienta na zlecenie Operatora, na podstawie stosunku prawnego ustalonego pomiędzy Operatorem i Asystentem według dowolnego uznania Operatora i Asystenta.
 3. Asystencie Wirtualnym – należy przez to rozumieć Asystenta, który zajmuje się obsługą Klienta w zakresie organizacji biura, eventu, szkoleń, reklamy, marketingu, public relations, sprzedaży, social media, rekrutacji, employer branding-u, grafiki, animacji, montażu video, tworzenia stron internetowych, aktualizacji WordPress lub innych podobnych zadań;
 4. Cenniku – należy przez to rozumieć dostępny w Serwisie spis cen Pakietów oraz zakresów Pakietów;
 5. Haśle – należy przez to rozumieć ustalony przez Klienta i przypisany do Klienta ciąg znaków umożliwiający dostęp do Zewnętrznego Programu;
 6. Kliencie - należy przez to rozumieć osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną oraz jednostkę organizacją niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która poprzez spełnienie warunków wskazanych w Regulaminie uzyskała dostęp do Usług Asystenckich za pośrednictwem Serwisu;
 7. Koncie – należy przez to rozumieć zbiór usług świadczonych Klientowi w ramach Zewnętrznego Programu przez operatora Zewnętrznego Programu wraz z indywidualnymi ustawieniami Klienta, dzięki którym Klient może korzystać z Zewnętrznego Programu;
 8. Liście Zadań – należy przez to rozumieć dostępną w Serwisie listę, która zawiera Zadania wraz z sumą i opisem czynności Asystenta składających się na jedno Zadanie;
 9. Loginie – należy przez to rozumieć indywidualny i niepowtarzalny identyfikator Klienta umożliwiający mu dostęp do Zewnętrznego Programu;
 10. Odpłatnych Usługach Asystenckich – należy przez to rozumieć łączne określenie dla Usług Asystenckich odpowiednio w formie Okresu Próbnego, Pakietu oraz Usługi Indywidualnej, za które to Usługi Asystenckie należna jest opłata na zasadach opisanych w Regulaminie;
 11. Okresie Abonamentowym – należy przez to rozumieć okres pozostawania Asystenta (Asystentów) do dyspozycji Klienta celem świadczenia Usługi Indywidualnej, za który to okres Klient uiszcza Opłatę Abonamentową;
 12. Okresie Próbnym – należy przez to rozumieć ustalony indywidualnie pomiędzy Klientem a Operatorem okres, w którym działanie Konta udostępnione jest Klientowi za uzgodnioną opłatą; okres ten umożliwia Klientowi zapoznanie się z funkcjami Konta i ma na celu ustalenie docelowej Opłaty Abonamentowej;
 13. Operatorze– należy przez to rozumieć Polę Sobczyk prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą BrandAssist Pola Sobczyk, pod adresem ul. Elżbiety 12, 72-006 Mierzyn, posiadającą NIP 8513054442 oraz REGON 262050351;
 14. Opłacie Abonamentowej – należy przez to rozumieć łączną miesięczną opłatę z tytułu świadczonej przez Operatora Usługi Indywidualnej w wysokości określonej w Planie Indywidualnym;
 15. Pakiecie – należy przez to rozumieć określoną ilość (pulę) Zadań w liczbie oraz w cenie wskazanych w Cenniku;
 16. Planie Indywidualnym – należy przez to rozumieć zbiór ustaleń pomiędzy Operatorem a Klientem w sprawie Indywidualnej Usługi, w tym w szczególności przedmiot i zakres Indywidualnej Usługi oraz wysokość Opłaty Abonamentowej;
 17. Programie Zewnętrznym – należy przez to rozumieć zewnętrzny program, za pomocą którego Asystenci komunikują się z Klientem oraz wykonują Zadania;
 18. Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin;
 19. Rejestracji – należy przez to rozumieć jednorazową czynność polegającą na założeniu przez Klienta Konta w Zewnętrznym Programie;
 20. Serwisie – należy przez to rozumieć portal internetowy Brandassist.pl działający pod adresem internetowym https://brandassist.pl prowadzony przez Operatora na warunkach określonych w Regulaminie;
 21. Umowie – należy przez to rozumieć umowę o świadczenie usług zawartą drogą elektroniczną pomiędzy Klientem a Operatorem z chwilą złożenia przez Klienta zamówienia wykonania Usługi Asystenckiej na zasadach opisanych w Regulaminie, przy czym złożenie zamówienia jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu przez Klienta;
 22. Usłudze Asystenckiej – należy przez to rozumieć usługę świadczoną przez Operatora dla Klienta, przy czym usługa ta może być świadczona w dwojaki sposób: nieodpłatnie – jako Zadania Darmowe lub odpłatnie – jako Pakiet lub Indywidualna Usługa [Odpłatne Usługi Asystenckie];
 23. Usłudze Indywidualnej – należy przez to rozumieć usługę dostosowaną i wycenioną indywidualnie do potrzeb Klienta;
 24. Użytkowniku - należy przez to rozumieć użytkownika Programu Zewnętrznego; Użytkownikiem może być sam Klient, jak też osoba wyznaczona przez Klienta;
 25. Zadaniu – należy przez to rozumieć sumę czynności Asystenta opisanych w punktach w Liście Zadań, składających się na jedno Zadanie.

III. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Podmiotem świadczącym na rzecz Klienta Usługi Asystenckie jest Operator.
 2. Operator świadczy Usługi Asystenckie w szczególności poprzez:
 • research oraz analizę wyszukiwanych informacji w Internecie;
 • wsparcie działań w obszarze social media i marketingu internetowego;
 • obsługę Klienta drogą elektroniczną, telefoniczną i sms;
 • zadania typu concierge.
 1. Operator świadczy Usługi Asystenckie poprzez Asystentów.
 2. Operator ma prawo powierzyć wykonanie Usługi Asystenckiej osobie trzeciej.
 3. Regulamin jest dostępny w Serwisie, za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu lub poprzez kontakt pocztą elektroniczną pod adresem hello@brandassist.pl.

IV. WYMAGANIA TECHNICZNE

Minimalne wymagania techniczne systemu komputerowego, z którego Klient chce korzystać z Serwisu:

 • procesor 1000 MHz;
 • pamięć RAM: 512 MB;
 • podłączenie do Internetu;
 • Przeglądarka: wspierająca HTML5, CSS3 i JavaScript, z włączona obsługą Cookie, jak i przeglądarka internetowa dostępna na urządzeniach mobilnych.

V. DOSTĘP DO USŁUG ASYSTENCKICH

 1. Warunkiem korzystania z Usług Asystenckich, w tym z Programu Zewnętrznego jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja Regulaminu.
 2. Złożenie przez Klienta zamówienia wykonania Usługi Asystenckiej oznacza, że Klient zapoznał się z Regulaminem oraz akceptuje Regulamin.
 3. Klient może korzystać z Usług Asystenckich w następujący sposób:
 • odpłatnie:
 1. w formie Pakietu lub
 2. w formie Usługi Indywidualnej.
 3. Złożenie zamówienia Usługi Asystenckiej odbywa się poprzez wysłanie przez Klienta wiadomości elektronicznej na adres sobczyk@brandassist.pl lub hello@brandassist.pl Adres E-mail, z którego zostanie wysłane zamówienie, traktowany będzie jako Adres E-mail Klienta. Zewnętrzny Program służy wyłącznie do komunikowania z Klientem oraz wykonywania Zadań.
 4. W zamówieniu Usługi Asystenckich Klient zobowiązany jest opisać zadania do wykonania, wskazać, którą formę Usługi Asystenckiej wybiera oraz dodatkowo podać:
 • w przypadku, gdy Klient jest osobą fizyczną – imię i nazwisko, adres zameldowania na pobyt stały; adres korespondencyjny, jeżeli jest inny adres zameldowania;
 • w przypadku, gdy Klient nie jest osobą fizyczną – firmę, numer Krajowego Rejestru Sądowego; NIP; siedzibę; adres.
 1. Operator zobowiązuje się, że najpóźniej w terminie 24 godzin od otrzymania zamówienia Usługi Asystenckiej podejmie kroki niezbędne do wykonania Usługi Asystenckiej albo odmówi wykonana Usługi Asystenckiej z przyczyn, o których mowa w ust. 8 poniżej.
 2. Całkowity czas wykonania Usługi Asystenckiej uzależniony jest od potrzeb Klienta i ustalany jest indywidualnie dla każdego Klienta.
 3. Operator odmówi wykonania Usługi Asystenckiej w sytuacji, gdy:
 • zamówienie jest niemożliwe do realizacji, w tym w szczególności z przyczyn technicznych;
 • realizacja zamówienia byłaby niezgodna z prawem;
 • realizacja zamówienia zakłóciłaby funkcjonowanie Serwisu lub Programu Zewnętrznego;
 • realizacja zamówienia byłaby uciążliwa dla pozostałych Klientów, w tym w szczególności naruszałaby prawa pozostałych Klientów;
 • Klient nie uiścił opłaty za Odpłatną Usługę Asystencką.
 1. Dostęp do Usług Asystenckich mają wyłącznie Klienci, którzy dokonali rejestracji w Programie Zewnętrznym w sposób wskazany w Regulaminie.
 2. Rejestracja Klienta w ramach Programu Zewnętrznego odbywa się w ten sposób, że Asystent wysyła Klientowi pocztą elektroniczną na Adres E-mail Klienta link dostępowy do Konta, a następnie przeprowadza instruktaż obejmujący zasady funkcjonowania Programu Zewnętrznego, w tym dotyczące ustalenia i wprowadzania Hasła, a także zasady współpracy pomiędzy Asystentem i Klientem.
 3. Klient może korzystać z Programu Zewnętrznego sam albo poprzez wyznaczoną osobę.
 4. Utworzenie Konta w Programie Zewnętrznym wymaga podania Asystentowi przez Klienta:
 • imienia i nazwiska Użytkownika;
 • adresu e-mail Użytkownika;
 • numeru telefonu Użytkownika.
 1. W przypadku, gdy do korzystania z Programu Zewnętrznego konieczne będzie podanie innych danych niż wskazane w ust. 7 powyżej, Klient w celu uzyskania dostępu do Usług Asystenckich będzie zobligowany podać te dane.
 2. Klient zobowiązuje się, że dane, o których mowa w ust. 5 pkt 1) i 2) oraz 12 powyżej, podane zostaną zgodnie z prawdą, będą aktualne i dokładne oraz nie będą wprowadzały w błąd ani naruszały interesów lub praw osób trzecich.
 3. Klient zobowiązuje się utrzymać w poufności Hasło.
 4. W toku wykonywanej Usługi Asystenckiej pliki przesyłane są do Klienta poprzez Program Zewnętrzny lub na Adres e-mail Klient. Wersja ostateczna plików przesyłana jest na Adres e-mail Klienta.
 5. Pliki, o których mowa w ust. 16 powyżej, przesyłane są w następujących formatach: pdf, doc, xml, pptx, jpg, pdf lub png, przy czyn format pliku zależy od rodzaju pliku.
 6. Po rozwiązaniu Umowy, Operator co do zasady nie przechowuje plików powstałych w ramach wykonywanej Usługi Asystenckiej.

VI. OPŁATY

 1. Korzystanie z poszczególnych Usług Asystenckich jest odpłatne.
 2. Ceny i zakres Odpłatnych Usług Asystenckich są regulowane w następujący sposób:
 • ceny Pakietów oraz zakres, w tym czas ważności, Pakietów podane są w Cenniku zamieszczonym w Serwisie;
 • zakres Usługi Indywidualnej oraz wysokość Opłaty Abonamentowej ustalane są każdorazowo indywidualnie pomiędzy Klientem i Operatorem i spisywane są w formie Planu Indywidualnego.
 1. Klient zobowiązany jest zapłacić za Odpłatną Usługę Asystencką z góry, na zasadach opisanych w ust. 4 poniżej.
 2. Klient jest zobowiązany dokonać zapłaty za Usługę Asystencką w terminie 3 dni od dnia dostarczenia Klientowi na Adres e-mail Klienta faktury VAT wystawionej i dostarczonej Klientowi przez Operatora w terminie 3 dni od dnia złożenia przez Klienta zamówienia Odpłatnej Usługi Asystenckiej.
 3. Zapłata za Usługę Asystencką dokonywana jest przelewem na rachunek bankowy Operatora wskazany na fakturze, przy czym za dzień zapłaty uważa się dzień uznania tego rachunku.
 4. Okres, w którym rozpoczyna bieg czas na wykorzystanie Pakietu, biegnie od dnia zapłaty za Pakiet.
 5. Okres Abonamentowy biegnie od dnia zapłaty Opłaty Abonamentowej za pierwszy miesiąc Okresu Abonamentowego.
 6. W przypadku nieuiszczenia opłaty przez Klienta w terminie 7 dni od dnia wystawienia faktury VAT, Operator będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy i usunięcia Konta. Operator będzie uprawniony do żądania od Klienta zapłaty za koszty, które poniósł w związku ze złożonym przez Klienta zamówieniem Odpłatnej Usługi Asystenckiej.

VII. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU ORAZ PROGRAMU ZEWNĘTRZNEGO

 1. Klient jest zobowiązany do korzystania z Serwisu oraz Programu Zewnętrznego w sposób zgodny z Regulaminem.
 2. Klient jest zobowiązany w szczególności do:
 • korzystania z Usług Asystenckich w sposób nie zakłócający funkcjonowania Serwisu oraz Programu Zewnętrznego, zwłaszcza poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
 • niepodejmowania czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta;
 • korzystania z Usług Asystenckich w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w tym niedostarczania i niezlecania Asystentom zadań której treści są zabronione przez przepisy obowiązującego prawa;
 • korzystania z Usług Asystenckich w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Operatora, zwłaszcza niepodejmowania czynności mogących naruszyć prawa pozostałych Klientów lub Operatora, w tym w szczególności prawa do prywatności;
 • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Usług Asystenckich jedynie w zakresie własnego użytku wewnętrznego, związanego z treścią zamówienia Usługi Asystenckiej. Wykorzystywanie treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez osobę uprawnioną; w przypadku cytowania lub publikowania danych uzyskanych w związku ze świadczeniem Usługi Asystenckiej przez Operatora, Klient jest zobowiązany każdorazowo podawać źródło pochodzenia pozyskanych danych w sugerowanej formie: „*Źródło: brandassist.pl”;
 • niezwłocznego powiadomienia Operatora o każdym przypadku naruszenia praw Klienta w ramach korzystania Usług Asystenckich, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w Regulaminie.
 1. Operator może pozbawić lub ograniczyć dostęp Klienta do Serwisu, jak i Programu Zewnętrznego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, w szczególności, gdy:
 • dane, o których mowa w cz. V ust. 5 pkt 1) i 2) oraz 12 Regulaminu okażą się nieprawdzie, nieaktualne, niedokładne, będą wprowadzały w błąd lub naruszały interesy lub prawa osób trzecich;
 • Klient dopuści się naruszenia prawa innych Klientów lub Operatora, w tym w szczególności naruszy prawo do prywatności innych Klientów;
 • Klient dopuści się zachowań niezgodnych z przepisami prawa lub zachowań, które zostaną uznane przez Operatora za zachowania naganne, niezgodne z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, za sprzeczne z celami świadczenia Usług Asystenckich lub godzące w dobre imię Operatora.
 1. W przypadku, gdy Klient został pozbawiony dostępu lub ograniczono mu dostęp do Serwisu lub Programu Zewnętrznego, uzyskanie powtórnego dostępu do Serwisu lub Programu Zewnętrznego przez takiego Klienta możliwe jest tylko po uzyskaniu uprzedniej zgody Operatora. W razie uzyskania dostępu bez uprzedniej zgody Operatora, ust. 3 powyżej stosuje się odpowiednio.
 2. Klient może w każdym czasie żądać od Operatora usunięcia Konta, przy czym w takim przypadku wszystkie informacje umieszczone w Zewnętrznym Programie powiązane z Kontem również zostaną usunięte. Usuwając Konto Klient zrzeka się dalszego korzystania z wszelkich opłaconych Odpłatnych Usług Asystenckich.
 3. Regulacje ust. 1 – 5 powyżej stosuje się odpowiednio do Użytkowników, przy czym żądanie usunięcia Konta przez Użytkownika wymaga uprzedniej zgody Klienta.
 4. W sytuacji, gdy w ramach wykonania Usługi Asystenckiej powstaje utwór, Klientowi udzielana jest bezterminowa niezbywalna i niewyłączna licencja na korzystanie z utworu na własny użytek, związany z treścią zamówienia Usługi Asystenckiej, na następujących polach eksploatacji:
 • udostępnianie w formie cyfrowej, w tym w mediach społecznościowych;
 • udostępnienia w formie audiowizualnej, w szczególności poprzez wyświetlanie utworu za pomocą rzutnika lub
 • udostępnianie utworu w formie papierowej.
 1. W sytuacji, gdy z treści zamówienia Usługi Asystenckiej będzie wynikało, że korzystanie z utworu będzie wymagało udzielenia licencji w szerszym zakresie, niż to wynika z ust. 3 powyżej, Klient i Operator ustalą ten zakres indywidualnie.
 2. Operator zastrzega, że w przypadku, gdy Usługa Asystencka obejmuje pliki graficzne, to Klientowi nie udostępnia się plików wektorowych.

VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORAZ ZASTRZEŻENIA

 1. Operator zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu wykonywania Usług Asystenckich, w szczególności stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych.
 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za dane podane przez Klienta lub Użytkownika.
 3. Operator informuje, że:
 • wszelkie zamówienia złożone z Adresu e-mail Klienta będą traktowane jako zamówienia Klienta;
 • wszelkie treści przesyłane przez Użytkownika poprzez Konto, będą przypisane Klientowi.
 1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne Programu Zewnętrznego, zwłaszcza jakiekolwiek problemy z dostępem; w tym również, gdy problemy te uniemożliwiają Klientowi korzystanie z Usług Asystenckich.
 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu naruszenia praw osób trzecich oraz wyrządzenia jakiejkolwiek szkody osobom trzecim na skutek oraz w związku z działaniami podejmowany przez Klienta lub Użytkownika przy wykorzystaniu danych zebranych przez Klienta lub Użytkownika w związku ze świadczonymi Usługami Asystenckimi.
 3. Operator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności zgodnie z treścią art. 12-14 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1030, 1579.).
 4. Operator nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług Asystenckich z przyczyn leżących po stronie osób trzecich (w tym operatorów sieci telekomunikacyjnych) ani spowodowanych działaniami siły wyższej.
 5. W przypadku, gdy Klient nie jest Konsumentem, odpowiedzialność deliktowa i kontraktowa Operatora jest ograniczona do rzeczywistej straty Klienta spowodowanej szkodą wyrządzoną przez Operatora lub Asystenta w sposób umyślny.

IX. PRZERWY TECHNICZNE

 1. Operator jest uprawniony do czasowej przerwy w dostawie Usług Asystenckich z przyczyn technicznych.
 2. Operator dołoży najwyższej staranności, aby przerwy techniczne miały miejsce w godzinach nocnych i trwały możliwie najkrócej.
 3. Za każdy pełny dzień przerwy technicznej, Klient ma prawo do przedłużenia ważności Pakietu lub Usługi Indywidualnej o tyle dni, ile trwała przerwa techniczna.

X. POUFNOŚĆ I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe podawane przez Klienta w Serwisie (w tym w procesie korzystania z Serwisu oraz zawierania Umowy) przetwarzane są przez Operatora - Polę Sobczyk, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: BrandAssist Pola Sobczyk, posiadającą NIP: 8513054442, o numerze REGON: 362050351, adres: ul. Elżbiety 12, 72 - 006 Mierzyn.
 2. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże bez podania danych osobowych nie będzie możliwe korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Operatora, a które to usługi wymagają podania danych osobowych.
 3. Operator przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania Umowy, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, również w celu świadczenia usługi Newslettera.
 4. Szczegółowe postanowienia dotyczące kwestii ochrony danych osobowych Klienta znajdują się w informacji o polityce prywatności i plikach cookies

XI. REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem Usług Asystenckich oraz pytania dotyczące Usług Asystenckich należy przesyłać na adres poczty elektronicznej p.sobczyk@brandassist.pl lub na adres Operatora z dopiskiem „Reklamacja”.
 2. Reklamacja powinna zawierać dokładny opis i powód reklamacji.
 3. Reklamacje będące następstwem niestosowania się do treści Regulaminu nie będą rozpatrywane przez Operatora.
 4. W ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji, Operator rozpatruje reklamację i informuje Klienta, za pomocą poczty elektronicznej, na Adres E-mail Klienta o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Operator zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do składającego reklamację o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownika przedłuża odpowiednio okres rozpatrywania reklamacji.

Wszelkie inne powiadomienia, uwagi i pytania dotyczące funkcjonowania Serwisu można kierować pocztą elektroniczną na adres hello@brandassist.pl.

XII. ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Umowa ulega rozwiązaniu z dniem zakończenia:
 • wykonania wszystkich Zadań w ramach Pakietu lub upływu czasu, w którym Klient mógł wykorzystać Pakiet;
 • upływu Okresu Abonamentowego.
 1. Klient nie może wypowiedzieć Umowy zawartej na Okres Próbny oraz Umowy obejmującej Pakiet.
 2. W przypadku Umowy obejmującej Indywidualną Usługę, Klient:
 • nie będzie uprawniony do wypowiedzenia Umowy zawartej na czas określony;
 • będzie uprawniony do wypowiedzenia Umowy zawartej na czas nieokreślony z zachowaniem dwumiesięcznego terminu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec drugiego miesiąca po miesiącu, w którym Klient złożył wypowiedzenie.
 1. W przypadku Umowy obejmującej Indywidualną Usługę, Operator:
 • nie będzie uprawniony do wypowiedzenia Umowy zawartej na czas określony, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej;
 • będzie uprawniony do wypowiedzenia Umowy zawartej na czas nieokreślony z zachowaniem dwumiesięcznego terminu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec drugiego miesiąca po miesiącu, w którym Klient złożył wypowiedzenie.
 1. Operator będzie uprawniony do wypowiedzenia bez zachowania okresu wypowiedzenia każdej Umowy obejmującej Usługi Asystenckie, w przypadku, gdy Klient opóźnia się z zapłatą za wybrane Usługi Asystenckie przynajmniej 3 dni. W takiej sytuacji cz. VI ust. 9 zdanie drugie Regulaminu stosuje się odpowiednio.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Operator zastrzega sobie prawo przeniesienia części lub całości praw i obowiązków wynikających z Regulaminu na osobę trzecią lub zawarcia z osobami trzecimi stosunku podwykonawstwa, na co Klient wyraża zgodę. Klient nie może bez pisemnej zgody Operatora cedować lub zrzekać się praw i obowiązków wynikających z Regulaminu.
 2. Operator zastrzega, że Serwis oraz zawarte w nim elementy graficzne Operatora, logotypy Operatora, rozwiązania nawigacyjne, Lista Zadań, model biznesowy rozplanowywania zadań, wybór i układ prezentowanych w ramach Serwisu treści stanowią przedmiot praw wyłącznych Operatora.
 3. Operator ma prawo w każdym czasie zmienić treść Serwisu, w tym w szczególności Regulamin oraz Cennik. Klient jest związany nową treścią Regulaminu oraz Cennika w przypadku wyrażenia zgody na ich treść. W przypadku, gdy Klient nie wyrazi zgody na nową treść Regulaminu lub Cennika, Umowa ulega rozwiązaniu na zasadach opisanych w cz. XII ust. 1 Regulaminu, przy czym do Usług Asystenckich zamówionych przed zmianą Regulaminu lub Cennika, stosuje się dotychczasowe postanowienia Regulaminu.
 4. Spory wynikłe na tle wykonywania lub niewykonywania Umowy przez którąkolwiek ze strony Umowy, będą rozwiązywane przez sąd właściwy dla miejsca zamieszkania Operatora.
 5. Postanowienia Regulaminu mogą być zmieniane w drodze indywidualnych ustaleń pomiędzy Operatorem i Klientem, przy czym skuteczność zmian uzależniona jest od zgody zarówno Operatora, jak i Klienta, wyrażonej w sposób wyraźny i jednoznaczny w formie pisemnej lub w formie elektronicznej w ramach korespondencji elektronicznej prowadzonej pomiędzy Klientem i Operatorem za pośrednictwem Adresu e-mail Klienta oraz następującego adresu e-mail Operatora hello@brandassist.pl