Regulamin korzystania z kursu online

 

1 Definicje

 1. Dostęp do Kursu– nabycie przez Kursanta dostępu do Kursu online na czas wskazany w Umowie.
 2. Konsument– Kursant będący Konsumentem.
 3. Konto Kursanta (Konto)– funkcja Serwisu, dzięki której Kursant, identyfikowany za pomocą unikalnej nazwy, może korzystać z wszystkich funkcji dostępnych w Serwisie – w tym posiadać dostęp online do treści cyfrowych w postaci Kursu online.
 4. Kurs– tytułem kurs online wytworzony i dostarczany Kursantowi przez Usługodawcę w postaci cyfrowej, za pośrednictwem Serwisu, dostępny dla Kursanta online przez czas określony w Umowie
 5. Kursant– osoba fizyczna korzystająca z Kursu online.
 6. Regulamin– niniejszy regulamin.
 7. Serwis– strona dedykowana Kursowi online dostępna pod adresem www.brandassist.pl
 8. Umowa – umowa o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Dostępu do Kursu online zawierana pomiędzy Kursantem a Usługodawcą w oparciu u Regulamin.
 9. Usługodawca–Brandassist Pola Sobczyk  prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą BrandAssist Pola Sobczyk, pod adresem ul. Elżbiety 12, 72-006 Mierzyn, posiadającą NIP 8513054442 oraz REGON 262050351 właścicielka Serwisu oraz twórczyni Kursu online.

2 Kurs online

 1. Kurs online jest autorskim projektem Usługodawcy o indywidualnym charakterze i tym samym stanowi przedmiot prawa autorskiego podlegający ochronie na podstawie właściwych przepisów, a w szczególności ustawy o prawie autorskim oraz prawach pokrewnych.
 2. Kurs online obejmuje przede wszystkim dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej przez Usługodawcę.
 3. Dla uzyskania Dostępu do Kursu online i korzystania z niego niezbędne jest aktywne konto poczty elektronicznej, urządzenie z przeglądarką internetową z dostępem do sieci Internet obsługującą pliki java oraz cookies.

3  Dostęp do Kursu online

 1. W celu zawarcia poprzez Serwis Umowy z Usługodawcą Kursant w odpowiednim miejscu w Serwisie powinien podać swoje dane oraz wybrać metodę płatności za Dostęp do Kursu online.
 2. W przypadku gdy Kursant posiada kod zniżkowy na Dostęp do Kursu online i zamierza z niego skorzystać powinien wprowadzić ten kod podczas składania zamówienia przed sfinalizowaniem zamówienia.
 3. W momencie potwierdzenia przez Kursanta zamówienia poprzez wybranie przycisku finalizującego zamówienie, po zaakceptowania Regulaminu, następuje zawarcie umowy o  Dostęp do Kursu online na czas określony tj. na czas trwania Kursu online wskazany w Serwisie.
 4. Bezpośrednio po opłaceniu Kursu online przez Kursanta i otrzymaniu tych środków przez Usługodawcę dla Kursanta zostanie utworzone Konto, a także przekazane zostaną przez Usługodawcę dane dostępowe do Kursu online.
 5. Konto pozwala Kursantowi na korzystanie z Kursu online, przeglądanie historii jego zamówień w Serwisie, a także zapewnia dostęp do informacji o wszelkich dodatkowych świadczeniach związanych z Kursem online.
 6. Na podstawie Umowy Usługodawca udziela Kursantowi nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z Kursu online, przez czas wskazany w Umowie tj. czas udostępnienia Kursu online przez Usługodawcę Kursantowi.
 7. Kursant nie jest uprawniony do przenoszenia licencji, o której mowa w ust. 6 oraz do udzielania sublicencji. Licencja jest udzielana wyłącznie na rzecz Kursanta.
 8. Kursant nie jest uprawniony do wykorzystywania Kursu online w celu prowadzenia szkoleń na rzecz osób trzecich, a także do świadczenia jakichkolwiek usług z wykorzystaniem Kursu online na rzecz osób trzecich.
 9. Licencja obejmuje prawo do korzystania z treści będących przedmiotem Kursu online wyłącznie online poprzez Serwis, za wyjątkiem materiałów, które zostały oznaczone wyraźnie przez Usługodawcę jako materiały przeznaczone do pobrania.

4 Koszt Dostępu do Kursu online

 1. Ceny podane w Serwisie stanowią ceny brutto, tj. zawierają podatek VAT.
 2. Całkowita cena zamówienia będzie widoczna przed potwierdzeniem woli zawarcia umowy o Dostęp do Kursu online przez Kursanta.
 3. Cena za Dostęp do Kursu online wskazana w Serwisie oznacza cenę za korzystanie z Kursu online przez jedną osobę – Kursanta zawierającego Umowę.

5 Płatności

 1. Operatorem płatności online jest PayPro SA z siedzibą w Poznaniu (60-327), ul. Kanclerska 15, NIP 781-173-38-52
 2. Za dostęp do Kursu online Kursant może zapłacić, w zależności od sposobu zapłaty wybranego przez niego podczas składania zamówienia. Dostępne formy płatności:
 3. Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro
 4. Płatności online
 5. BLIK
 6. Z uwagi na charakter metod płatności dostępnych w Serwisie Kursant za Dostęp do Kursu online powinien zapłacić niezwłocznie tj. bezpośrednio po dokonaniu zamówienia.
 7. W przypadku płatności kartą termin realizacji liczy się od momentu pozytywnej autoryzacji transakcji
 8. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Kursanta

6 Prawo odstąpienia od umowy – wyjątek
Uprawnienie przysługujące wyłącznie Konsumentowi

 1. Co do zasady Konsument ma prawo odstąpić od umowy  w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny za wyjątkiem przypadków, w których spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowyi po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 2. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 3. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną na adres Usługodawcy).
 4. Konsument może skorzystać również ze wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy Usługodawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym został on poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy.
 7. Zwrotu płatności Usługodawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji.

7 Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące Kursu online należy wysyłać na adres e-mail Usługodawcy: kursonline@brandassist.pl.
 2. Usługodawca zaleca, aby w zgłoszeniu reklamacyjnym zawarte zostały następujące informacje: dane identyfikujące Kursanta („nazwa Użytkownika” lub adres e-mail wykorzystany przez Kursanta podczas zawarcia Umowy), zwięzły opis przedmiotu reklamacji oraz moment stwierdzenia/wystąpienia nieprawidłowości, a także żądanie reklamacyjne Usługodawcy.
 3. Każde zalecenie Usługodawcy, które znajduje się w Regulaminie, ma w stosunku do Konsumenta jedynie charakter niewiążącej wskazówki, z której Konsument może, ale nie musi skorzystać. Nieskorzystanie przez Konsumenta z zaleceń Usługodawcy w żadnym stopniu nie wpływa na prawa Konsumenta wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni.

 

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu Konsument ma możliwość skorzystania m.in. z:

 

 1. co do zasady bezpłatnej mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy zwrócić się z wnioskiem o mediację. Lista Inspektoratów dostępna jest tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595
  1. co do zasady bezpłatnej pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Lista sądów dostępna jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596
  2. Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

8 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Kursantów przekazanych Usługodawcy w związku z Kursem jest Usługodawca.
 2. Kursant nabywając dostęp do Kursu online dobrowolnie podaje swoje dane osobowe. Podanie danych osobowych jest jednak konieczne do zrealizowania zamówienia i świadczenia przez Usługodawcę usług, o których mowa w Regulaminie.
 3. Kursant ma prawo wglądu do treści dotyczących go danych osobowych, a także żądania poprawienia ich.
 4. Podane przez Kursanta dane osobowe będą przetwarzane przez Usługodawcę tylko w celach, o których mowa w niniejszym paragrafie, chyba że na podstawie odrębnych ustaleń Kursant postanowi inaczej lub wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

9 Postanowienia końcowe

 1. Umowa zawierana w oparciu o niniejszy regulamin dotyczy konkretnego i jednorazowego zamówienia – jest zawierana w celu i na czas jego realizacji.
 2. Niezależnie od uprawnień, o których mowa w § 6 Regulaminu każda ze Stron umowy ma prawo do odstąpienia od umowy w przypadku zwłoki drugiej strony w wykonaniu zobowiązania w terminie określonym w Umowie bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu. Niniejsze postanowienie nie uchybia uprawnieniniom Konsumenta wynikającym z przepisów prawa.
 3. Umowy zawierane w związku z Serwisem zawierane są w języku polskim.
 4. Zakazane jest dostarczanie przez Kursanta treści o charakterze bezprawnym