Ogólne Warunki Umów - Usługa Wirtualna Asystentka

§ 1

Umowa

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Umów o świadczenie usługi „Wirtualna Asystentka” [dalej: „OWU”] określają wzajemne prawa i obowiązki stron z tytułu zawieranych umów o świadczenie przez BrandAssist na rzecz Klienta usługi „Wirtualna Asystentka”.

§ 2

Definicje

 1. Użyte w OWU określenia oznaczają:
  1. Adres e-mail Klienta – adres e-mail Klienta, na który to adres została wysłana oferta BrandAssist, o której mowa w § 4 ust. 1;
  2. Asystent – osobę wykonującą w sposób zdalny czynności, prace lub usługi dla Klienta na zlecenie BrandAssist, na podstawie stosunku prawnego ustalonego pomiędzy BrandAssist i Asystentem według dowolnego uznania BrandAssistAsystenta;
  3. BrandAssist – Polę Sobczyk, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą BrandAssist Pola Sobczyk, pod adresem ul. Elżbiety 12, 72-006 Mierzyn, posiadającą NIP 8513054442 oraz REGON 262050351;
  4. Cennik – opublikowaną w Serwisie informację na temat cen poszczególnych Pakietów;
  5. Dni Robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy;
  6. Hasło – ustalony przez Klienta i przypisany do Klienta ciąg znaków umożliwiający dostęp do Programu Zewnętrznego;
  7. Klient – osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną lub jednostkę organizacją niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawiera Umowę z BrandAssist;
  8. Konto – zbiór usług świadczonych Klientowi w ramach Programu Zewnętrznego przez operatora Programu Zewnętrznego wraz z indywidualnymi ustawieniami Klienta, dzięki którym Klient może korzystać z Programu Zewnętrznego;
  9. Lista Zadań – dostępną w Serwisie listę zawierającą wykaz usług świadczonych przez BrandAssist wraz z opisem czynności składających się na daną usługę;
  10. Login – indywidualny i niepowtarzalny identyfikator Klienta umożliwiający mu dostęp do Programu Zewnętrznego;
  11. Pakiet – następującą liczbę (pulę) roboczogodzin pracy nad wykonywaniem na rzecz Klienta Zadań:
   1. MiniAssist –  5 godzin,
   2. StartAssist – 10 godzin,
   3. MediumAssist – 20 godzin oraz
   4. PlusAssist – 30 godzin;
  1. Program Zewnętrzny – zewnętrzne oprogramowanie (aplikacja), za pomocą którego (której) Asystenci komunikują się z Klientem oraz wykonują Zadania. Program Zewnętrzny wedle wyboru Klienta zostanie wskazany przez Klienta albo BrandAssist;
  2. Rejestracja –  jednorazowa czynność polegająca na założeniu przez Klienta Konta w Programie Zewnętrznym;
  3. Serwis – portal internetowy BrandAssist prowadzony w domenie ”brandassist.pl”;
  4. Umowa – zawarta na czas nieoznaczony umowa pomiędzy BrandAssist a Klientem, przedmiotem której jest świadczenie na rzecz Klienta Usług Asystenckich;
  5. Usługi Asystenckie – usługi polegające na wykonywaniu Zadań przy czym usługa ta jest wykonywana w  formie: Pakietu lub Usługi Indywidualnej;
  6. Usługa Indywidualna – usługa dostosowana i wyceniona indywidualnie do potrzeb Klienta;
  7. Użytkownik – użytkownik Programu Zewnętrznego w postaci Klienta lub osoby wyznaczonej przez Klienta oraz
  8. Zadanie – jedna z usług wyszczególnionych na Liście Zadań.

§ 3

Postanowienia ogólne

 1. BrandAssist świadczy Usługi Asystenckie w szczególności poprzez:
  1. research oraz analizę wyszukiwanych informacji w Internecie;
  2. wsparcie działań w obszarze social media i marketingu internetowego;
  3. obsługę Klienta drogą elektroniczną, telefoniczną i SMS oraz
  4. zadania typu concierge.
 1. BrandAssist świadczy Usługi Asystenckie poprzez Asystentów.
 2. BrandAssist ma prawo powierzyć wykonanie Usługi Asystenckiej osobie trzeciej.

§ 4

Rozwinięcie

 1. Z chwilą potwierdzenia przez Klienta przyjęcia oferty BrandAssist poprzez wiadomość zwrotną albo dokonanie zapłaty pierwszej faktury, zawarta zostaje Umowa.
 2. Na mocy Umowy, BrandAssist zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Klienta Usług Asystenckich w ramach: (1) odnawianego Pakietu albo (2) Usługi Indywidualnej, a Klient zobowiązuje się do zapłaty na rzecz BrandAssist wynagrodzenia – w wysokości wynikającej odpowiednio z: (1) ceny wybranego Pakietu albo (2) dokonanych ustaleń – w przypadku Usługi indywidualnej.
 3. Niezależnie od tego, czy Umowa realizowana jest na zasadzie Pakietu czy Usługi Indywidualnej, BrandAssist odmówi wykonania Zadania w sytuacji, gdy:
  1. Zadanie jest niemożliwe do realizacji, w tym w szczególności z przyczyn technicznych,
  2. realizacja Zadania byłaby niezgodna z prawem,
  3. realizacja Zadania zakłóciłaby funkcjonowanie Serwisu lub Programu Zewnętrznego;
  4. realizacja zamówienia byłaby uciążliwa dla pozostałych Klientów, w tym w szczególności naruszałaby prawa pozostałych Klientów.
 4. Zakres Usługi Indywidualnej ustalany jest każdorazowo indywidualnie pomiędzy Klientem i BrandAssist.
 5. Umowa wykonywana jest przez BrandAssist w Dni Robocze – w godzinach od 8:00 do 17:00.

§ 5

Czas na wykorzystanie Pakietu

 1. Klient może wykorzystać dany Pakiet w następującym okresie:
  1. MiniAssist –  1 miesiąca;
  2. StartAssist – 1 miesiąca;
  3. MediumAssist – 2 miesięcy oraz 
  4. PlusAssist – 2 miesięcy.
 2. Terminy, o których mowa w ust. 1 rozpoczynają swój bieg od dnia: zapłaty za Pakiet – zgodnie z § 6 ust. 3 albo od daty, w której upłynął okres ważności wykupionego uprzednio Pakietu – w zależności od tego, która z tych dat przypada wcześniej.

§ 6

Wynagrodzenie

 1. Tytułem Umowy, Klient zobowiązuje się do zapłaty na rzecz BrandAssist wynagrodzenia – w wysokości wynikającej odpowiednio z: (1) ceny wybranego Pakietu albo (2) dokonanych ustaleń – w przypadku Usługi indywidualnej.
 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 płatne jest z góry – w terminie 7 dni od dnia dostarczenia Klientowi faktury VAT na Adres e-mail Klienta – na rachunek bankowy BrandAssist wskazany w fakturze VAT.
 3. Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania tego rachunku.
 4. W przypadku nieuiszczenia przez Klienta wynagrodzenia w terminie 10 dni od dnia dostarczenia Klientowi faktury VAT w sposób określony w ust. 2, BrandAssist będzie uprawniona do wstrzymania się od wykonywania Umowy i usunięcia Konta. BrandAssist będzie uprawniona do żądania od Klienta zapłaty za koszty, które poniosła w związku z Umową.
 5. Klient oraz BrandAssist zgodnie postanawiają, że wynagrodzenie BrandAssist należne jest za samą gotowość do wykonywania Umowy – niezależnie od faktycznego wykonywania Umowy (przede wszystkim tego, czy Klient faktycznie zleci wykonywanie Zadań).

§ 7

Program Zewnętrzny

 1. Usługi Asystenckie świadczone są w przeważającej mierze poprzez Program Zewnętrzny
 2. W przypadku wyboru Programu Zewnętrznego przez BrandAssist, Asystent wysyła Klientowi pocztą elektroniczną na Adres E-mail Klienta link dostępowy do Konta, a następnie przeprowadza instruktaż obejmujący zasady funkcjonowania Programu Zewnętrznego, w tym dotyczące ustalenia i wprowadzania Hasła, a także zasady współpracy pomiędzy Asystentem i Klientem.
 3. Klient może korzystać z Programu Zewnętrznego sam albo poprzez wyznaczoną osobę.
 4. Utworzenie Konta w Programie Zewnętrznym wymaga podania Asystentowi przez Klienta:
  1. imienia i nazwiska Użytkownika;
  2. adresu e-mail Użytkownika oraz
  3. numeru telefonu Użytkownika.
 1. W przypadku, gdy do korzystania z Programu Zewnętrznego konieczne będzie podanie innych danych niż wskazane w ust. 4, Klient w celu uzyskania dostępu do Usług Asystenckich będzie zobligowany podać te dane.
 2. Klient zobowiązuje się, że dane, o których mowa w ust. 4 i 5, podane zostaną zgodnie z prawdą, będą aktualne i dokładne oraz nie będą wprowadzały w błąd ani naruszały interesów lub praw osób trzecich.
 3. Klient zobowiązuje się utrzymać w poufności Hasło.
 4. W toku wykonywanej Usługi Asystenckiej pliki przesyłane są do Klienta poprzez Program Zewnętrzny lub na Adres e-mail Klienta.
 5. Pliki, o których mowa w ust. 8, przesyłane są w następujących formatach: „.pdf”, „.doc”, „.xml”, „.pptx”, „.jpg”, „.pdf„ lub „.png”.
 6. Po ustaniu Umowy, BrandAssist co do zasady nie przechowuje plików powstałych w ramach wykonywanej Usługi Asystenckiej.

§ 8

Warunki współpracy

 1. Klient jest zobowiązany do korzystania z Programu Zewnętrznego w sposób zgodny z OWU.
 2. Klient jest zobowiązany w szczególności do:
  1. korzystania z Usług Asystenckich w sposób niezakłócający funkcjonowania Serwisu oraz Programu Zewnętrznego, zwłaszcza poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
  2. niepodejmowania czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta;
  3. korzystania z Usług Asystenckich w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w tym niedostarczania i niezlecania Asystentom zadań której treści są zabronione przez przepisy obowiązującego prawa;
  4. korzystania z Usług Asystenckich w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla BrandAssist, zwłaszcza niepodejmowania czynności mogących naruszyć prawa pozostałych Klientów lub BrandAssist, w tym w szczególności prawa do prywatności;
  5. korzystania z wszelkich treści wykonanych w ramach Umowy jedynie w zakresie własnego użytku wewnętrznego, związanego z Umową. Wykorzystywanie treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez osobę uprawnioną; w przypadku cytowania lub publikowania danych uzyskanych w związku z Umową przez BrandAssist, Klient jest zobowiązany każdorazowo podawać źródło pochodzenia pozyskanych danych w sugerowanej formie: „*Źródło: brandassist.pl” oraz
  6. niezwłocznego powiadomienia BrandAssist o każdym przypadku naruszenia praw Klienta w ramach korzystania Usług Asystenckich, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w OWU.
 3. BrandAssist może pozbawić lub ograniczyć dostęp Klienta do Programu Zewnętrznego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta OWU, w szczególności, gdy:
  1. dane, o których mowa w § 7 ust. 4 i 5 okażą się nieprawdziwe, nieaktualne, niedokładne, będą wprowadzały w błąd lub naruszały interesy lub prawa osób trzecich;
  2. Klient dopuści się naruszenia prawa innych Klientów lub BrandAssist, w tym w szczególności naruszy prawo do prywatności innych Klientów;
  3. Klient dopuści się zachowań niezgodnych z przepisami prawa lub takich, które godzą w dobre imię BrandAssist.
 1. W przypadku, gdy Klient został pozbawiony dostępu lub ograniczono mu dostęp do Programu Zewnętrznego, uzyskanie powtórnego dostępu do Programu Zewnętrznego przez takiego Klienta możliwe jest tylko po uzyskaniu uprzedniej zgody BrandAssist. W razie uzyskania dostępu bez uprzedniej zgody BrandAssist, ust. 3 stosuje się odpowiednio.
 2. Klient może w każdym czasie żądać od BrandAssist usunięcia Konta, przy czym w takim przypadku wszystkie informacje umieszczone w Programie Zewnętrznym powiązane z Kontem również zostaną usunięte. Usuwając Konto Klient zrzeka się dalszego korzystania z usług na podstawie Umowy – bez prawa do zwrotu jakichkolwiek kwot.
 3. BrandAssist zastrzega, że w przypadku, gdy wykonanie Umowy obejmuje pliki graficzne, to Klientowi nie udostępnia się plików wektorowych. 

§ 9

Odpowiedzialność oraz zastrzeżenia

 1. BrandAssist zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu wykonywania Usług Asystenckich, w szczególności stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych.
 2. BrandAssist nie ponosi odpowiedzialności za dane podane przez Klienta lub Użytkownika.
 3. BrandAssist informuje, że:
  1. wszelkie zamówienia złożone z Adresu e-mail Klienta będą traktowane jako zamówienia Klienta;
  2. wszelkie treści przesyłane przez Użytkownika poprzez Konto, będą przypisane Klientowi.
 1. BrandAssist nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne Programu Zewnętrznego, zwłaszcza jakiekolwiek problemy z dostępem; w tym również, gdy problemy te uniemożliwiają Klientowi korzystanie z Usług Asystenckich.
 2. BrandAssist nie ponosi odpowiedzialności z tytułu naruszenia praw osób trzecich oraz wyrządzenia jakiejkolwiek szkody osobom trzecim na skutek oraz w związku z działaniami podejmowany przez Klienta lub Użytkownika przy wykorzystaniu danych zebranych przez Klienta lub Użytkownika w związku ze świadczonymi Usługami Asystenckimi.
 3. BrandAssist nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności zgodnie z treścią art. 12-14 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. BrandAssist nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy – z przyczyn leżących po stronie osób trzecich (w tym operatorów sieci telekomunikacyjnych) ani spowodowanych działaniami siły wyższej.
 5. W przypadku, gdy Klient nie jest Konsumentem, odpowiedzialność deliktowa i kontraktowa BrandAssist jest ograniczona do rzeczywistej straty Klienta spowodowanej szkodą wyrządzoną przez BrandAssist lub Asystenta w sposób umyślny.

§ 10

Przerwy techniczne

 1. BrandAssist jest uprawniona do czasowej przerwy w dostawie Usług Asystenckich z przyczyn technicznych.
 2. BrandAssist dołoży najwyższej staranności, aby przerwy techniczne miały miejsce w godzinach nocnych i trwały możliwie najkrócej
 3. Za każdy pełny dzień przerwy technicznej, Klient ma prawo do przedłużenia ważności Pakietu lub Usługi Indywidualnej o tyle dni, ile trwała przerwa techniczna.

§ 11

Okres związania umową

 1. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony.
 2. Zarówno Klientowi, jak i BrandAssist przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia – ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
 3. Wypowiedzenia Umowy dokonuje się na podstawie oświadczenia w formie co najmniej dokumentowej – przesłanego na odpowiednio: Adres e-mail Klienta / BrandAssist lub listem poleconym na adres – odpowiednio – BrandAssist albo Klienta.

§ 12

Postanowienia końcowe

 1. BrandAssist zastrzega sobie prawo przeniesienia części lub całości praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią lub zawarcia z osobami trzecimi stosunku podwykonawstwa, na co Klient wyraża zgodę. Klient nie może bez pisemnej zgody BrandAssist cedować lub zrzekać się praw i obowiązków wynikających z Umowy.
 2. BrandAssist zastrzega, że Serwis oraz zawarte w nim elementy graficzne BrandAssist, logotypy BrandAssist, rozwiązania nawigacyjne, Lista Zadań, model biznesowy rozplanowywania zadań, wybór i układ prezentowanych w ramach Serwisu treści stanowią przedmiot praw wyłącznych BrandAssist.
 3. Postanowienia OWU mogą być zmieniane w drodze indywidualnych ustaleń pomiędzy BrandAssist i Klientem, przy czym skuteczność zmian uzależniona jest od zgody zarówno BrandAssist, jak i Klienta, wyrażonej w sposób wyraźny i jednoznaczny co najmniej w formie dokumentowej w ramach korespondencji elektronicznej prowadzonej pomiędzy Klientem i BrandAssist za pośrednictwem Adresu e-mail Klienta oraz następującego adresu e-mail BrandAssist hello@brandassist.pl.

§ 13

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Postanowienia ust. 2-7 mają zastosowanie jedynie do Klienta będącego osobą fizyczną, która zawiera z BrandAssist Umowę w celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową [dalej: „Konsument”].
 2. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez jakichkolwiek kosztów. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może zostać złożone: 
  1. pisemnie na adres: ul. Elżbiety 12, 72 – 006 Mierzyn albo
  2. w formie elektronicznej – za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: hello@brandassist.pl.
 1. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz stanowi załącznik nr 1 do OWU (dostępny poniżej). Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się od dnia jej zawarcia.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy, BrandAssist zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym został on poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy. Płatności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym zostaną jednakże pomniejszone o kwotę wynagrodzenia BrandAssist należnego BrandAssist z tytułu świadczenia na rzecz Konsumenta Usług Asystenckich w okresie od dnia zawarcia Umowy do dnia odstąpienia.
 4. Zwrotu płatności BrandAssist dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji.
 5. Należy jednakże mieć na uwadze, że przy zawieraniu Umowy Konsument może wyrazić zgodę na natychmiastowe rozpoczęcie świadczenia na jego rzecz usługi, tj. jeszcze przed upływem wynikającego z ustawy o Prawach konsumenta terminu do odstąpienia od umowy. W takiej sytuacji następuje utrata prawa do odstąpienia od Umowy.

§ 14

Reklamacje

 1. Ewentualne reklamacje należy wysyłać na adres e-mail BrandAssist: hello@brandassist.pl.
 2. BrandAssist zaleca, aby w zgłoszeniu reklamacyjnym zawarte zostały następujące informacje: dane identyfikujące reklamującego, zwięzły opis przedmiotu reklamacji oraz moment stwierdzenia/wystąpienia nieprawidłowości, a także żądanie reklamacyjne wobec BrandAssist.
 3. BrandAssist ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni.

§ 15

Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich

 1. O ile obowiązek taki nie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, BrandAssist nie korzysta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 2. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie swoich uprawnień oraz w sprawie sporu między nim a BrandAssist, między innymi zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem:„uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php”.
 1. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: 
  1. wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/) oraz
  2. wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności przez BrandAssist).
 2. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. BrandAssist niniejszym informuje o możliwości wykorzystania platformy ODR w celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy BrandAssist a Konsumentem.

§ 16

Postanowienia szczególne

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą wyłącznie Klientów niebędących Konsumentami.
 2. BrandAssist przysługuje prawo odstąpienia od Umowy zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do BrandAssist.
 3. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami BrandAssist ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części – niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności.
 4. Wszelkie spory powstałe pomiędzy BrandAssist a Klientem niebędącym Konsumentem poddane zostają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego ze względu na adres miejsca prowadzenia działalności gospodarczej przez BrandAssist.

§ 17

Zmiana Regulaminu

 1. BrandAssist zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian OWU z ważnych przyczyn, a w szczególności:
  1. konieczność dostosowania OWU do przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na Umowę i skutkujących koniecznością zmodyfikowania OWU w celu zachowania zgodności z prawem;
  2. konieczność dostosowania OWU do zaleceń, nakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych władz publicznych;
  3. rozbudowa lub zmiana funkcjonalności Serwisu, w tym wprowadzenie nowych usług świadczonych drogą elektroniczną lub zmiana istniejących funkcjonalności Serwisu;
  4. zmiana warunków technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną;
  5. konieczność usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiłyby w OWU;
  6. zmiana danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w OWU;
  7. przeciwdziałanie nadużyciom oraz
  8. poprawa jakości świadczonych usług.
 1. BrandAssist powiadomi Klienta o zamiarze zmiany OWU z zachowaniem co najmniej czternastodniowego wyprzedzenia – za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Adres e-mail Klienta.
 2. Brak  sprzeciwu  Klienta wobec  proponowanych  zmian  jest  równoznaczny  z ich akceptacją. Klient przed proponowaną datą wejścia w życie zmian ma prawo wypowiedzieć Umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia – ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
 3. Zmiana OWU nie będzie mieć wpływu na umowy wykonane przed taką zmianą, jak również na wszelkie umowy zawarte  przed taką zmianą – które są realizowane na zasadach dotychczasowych.

Załącznik nr 1 do OWU

Wzór formularza odstąpienia od umowy

Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: 

BrandAssist Pola Sobczyk
ul. Elżbiety 12, 72 – 006 Mierzyn
hello@brandassist.pl

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*) 

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.