parallax background

O lojalce słów kilka

LifeTube Festival – czas na liderów opinii w Internecie
26 lipca 2016
Natalia, właścicielka sklepu internetowego
27 sierpnia 2016

Niezależnie od tego, czy jesteś pracodawcą, czy pracownikiem, mogłeś niejednokrotnie zastanawiać się nad zagadnieniem umowy lojalnościowej. Raczej oczywistym jest, że pracodawca dzięki zainwestowanym w pracowników środkom może liczyć na lepiej wyszkoloną kadrę, pracownicy zaś odnoszą bezpośrednią korzyść w postaci podnoszenia swoich kwalifikacji. Mniej oczywiste zagadnienie stanowią już jednak z pewnością przepisy prawa pracy regulujące zasady finansowania szkolenia, w tym poziom związania pracownika z pracodawcą zapewniającym to finansowanie. Warto zatem lepiej im się przyjrzeć.


Gdy już pracodawca podejmie dobrowolną decyzję o wsparciu pracownika w podnoszeniu przez niego kwalifikacji zawodowych, generalnie powinien zawrzeć z nim umowę. Jak bowiem wynika z art. 1034 § 1 K.p. pracodawca zawiera z pracownikiem podnoszącym kwalifikacje zawodowe umowę określającą wzajemne prawa i obowiązki stron. Umowę zawiera się na piśmie. K.p. nie posługuje pojęciem umowy lojalnościowej. W praktyce jednak umowa, o której mowa w 1034 § 1 K.p. zwana jest właśnie umową lojalnościową, często też umową szkoleniową, albo - potocznie - tytułową lojalką.

Warto również wskazać, że obowiązek zawarcia lojalki na piśmie zastrzeżony został wyłącznie dla celów dowodowych. Przede wszystkim oznacza to, że niedochowanie formy pisemnej umowy lojalnościowej nie będzie stanowiło o nieważności umowy (por. M. Nałęcz [w:] W. Muszalski, KP, Legalis). W praktyce jednak należy zalecić dochowywanie formy pisemnej. Nie zagłębiając się w tym miejscu w szczegóły dotyczące istoty formy pisemnej zastrzeżonej wyłącznie dla celów dowodowych, wskazać należy, że brak lojalki zawartej na piśmie może znacząco utrudnić ustalenie do czego pracodawca i pracownik faktycznie się wobec siebie zobowiązali.

Co istotne, z K.p. wynika, iż nie ma obowiązku zawarcia umowy lojalnościowej w przypadku, gdy pracodawca nie zamierza zobowiązać pracownika do pozostawania w zatrudnieniu po ukończeniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych.


Pisząc o lojalce nie sposób nie odnotować, że w art. 1035 K.p. uregulowane zostały okoliczności, w których pracownik podnoszący kwalifikacje zawodowe jest obowiązany do zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na ten cel z tytułu dodatkowych świadczeń. Do tych okoliczności należy m. in. niepodjęcie przez pracownika podnoszenia kwalifikacji zawodowych albo przerwanie podnoszenia tych kwalifikacji – bez uzasadnionych przyczyn, a także rozwiązanie przez pracodawcę stosunku pracy z pracownikiem z jego winy, w trakcie podnoszenia kwalifikacji lub po ukończeniu tego stosunku, w terminie określonym w umowie lojalnościowej, nie dłuższym jednak niż 3 lata.

Jeżeli chciałbyś zawrzeć konkretną umowę lojalnościową lub masz pytania związane z umową już zawartą – skonsultuj się z prawnikiem. Udzielenie konkretnej odpowiedzi na postawione pytanie z pewnością będzie wymagało analizy zagadnienia na tle określonego stanu faktycznego.

Artykuł nie stanowi porady prawnej ani opinii prawnej, lecz jest jedynie wyrazem indywidualnych poglądów autora.
Artykuł nie może stanowić podstawy jakiejkolwiek odpowiedzialności autora w stosunku do osób trzecich.
 

Piotr Regulski

Aplikant radcowski


W kręgu jego zainteresowań zawodowych leżą w szczególności prawo cywilne i handlowe; prywatnie pasjonat kitesurfingu.