Regulamin szkolenia online na wirtualne asystentki

 

Regulamin szkolenia online na wirtualne asystentki

 

§ 1 Definicje

 1. Certyfikat BrandAssist – certyfikat otrzymywany przez Uczestników od Organizatora po pozytywnym zdaniu Egzaminu poświadczający nabyte podczas Szkolenia umiejętności.

 2. Edycja – edycja Szkolenia, w której Uczestnik bierze udział podczas, której Uczestnik ma, lub został mu przekazany i trwa dłużej, dostęp do treści cyfrowych dla niego przeznaczonych na zasadach wskazanych w Regulaminie.

 3. Egzamin – egzamin kończący Szkolenie, którego warunki określa niniejszy Regulamin.

 4. Konsument – konsument w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

 5. Kurs WP dla zielonych –dostępny pod adresem www.wpdlazielonych.pl, przygotowany przez Partnera kurs online pokazujący jak samodzielnie zrobić stronę w oparciu o platformę Wordpress..

 6. Partner – wskazany w Serwisie podmiot współpracujący z Organizatorem, współprowadzący Szkolenie w określonym w Serwisie zakresie związanym w prowadzoną przez Partnera działalnością.

 7. Platforma szkoleniowa – serwis internetowy za pośrednictwem którego odbywać się będzie Szkolenie.

 8. Przedsiębiorca – podmiot współpracujący z Organizatorem, przyjmujący Uczestników w ramach Szkolenia na Warsztaty na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

 9. Regulamin – niniejszy regulamin.

 10. Serwis serwis internetowy umieszczony pod adresem www.brandassist.pl.

 11. Szkolenie –treści cyfrowe dostarczane drogą elektroniczną, tj. szkolenie on-line na wirtualne asystentki organizowane przez Organizatora na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie w ramach, którego Uczestnicy przede wszystkim otrzymają drogą elektroniczną materiały i treści szkoleniowe.

 12. Usługobiorca lub Uczestnik – każda osoba zakwalifikowana do udziału w Szkoleniu i spełniająca warunki niniejszego Regulaminu, której Usługodawca dostarcza treści cyfrowe w postaci Szkolenia.

 13. Usługodawca lub Organizator –Pola Sobczyk, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą BrandAssist Pola Sobczyk, z siedzibą w Mierzynie, ul. Elżbiety nr 12, 72-006 Mierzyn, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, nr NIP: 8513054442, REGON: 362050351.

 14. Warsztaty – zadania wykonywane przez Uczestnika na rzecz danego Przedsiębiorcy przez okres trwania Szkolenia, w wymiarze maksymalnie czterech godzin dziennie, na warunkach wskazanych w niniejszym regulaminie.

 

§ 2 Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy Regulamin określa przede wszystkim zasady, zakres i warunki dostarczania treści cyfrowych przez Usługodawcę w ramach Szkolenia on-line na wirtualne asystentki.
 2. Regulamin jest udostępniony Usługobiorcom na trwałym nośniku przed zawarciem umowy o udział w Szkoleniu. Każdy Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili zaakceptowania Regulaminu.
 

§ 3 Warunki uczestnictwa

 1. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest w pierwszej kolejności przesłanie Organizatorowi zgłoszenia na adres e-mail: szkolenia@brandassist.pl, zawierającego imię i nazwisko, adres e-mail oraz telefon kandydata, a także w przypadku zaakceptowania niniejszego, przekazanego przez Organizatora, regulaminu i wyrażenia chęci udziału w Szkoleniu - uiszczenie opłaty za Szkolenie wskazanej w § 4.
 2. Uczestnikiem może być wyłącznie osoba posiadająca co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe, tj. doświadczenie w zakresie pracy w biurze, pracy w obsłudze klienta oraz niezbędne zaplecze techniczne, wskazane w § 5.
 3. W ramach jednej edycji Szkolenia może wziąć udział maksymalnie dwudziestu pięciu Uczestników. W przypadku zgłoszenia większej liczby osób, decyduje kolejność zgłoszeń.
 4. Po dokonaniu zgłoszenia, Organizator przesyła kandydatowi Regulamin, warunki płatności oraz szczegółowe informacje na temat Szkolenia.
 5. Po zaksięgowaniu opłaty za Szkolenie, Organizator przesyła Uczestnikowi wiadomość e-mail z potwierdzeniem udziału w Szkoleniu.
 6. Dokonanie opłaty za Szkolenie jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu co skutkuje zawarciem umowy na jego podstawie pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem.
 

§ 4 Płatność

 1. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest uiszczenie opłaty. Wysokość opłaty może różnić się w zależności od momentu dokonania zapisu na Szkolenie i jest wskazana w Serwisie.

 2. Płatność powinna zostać dokonana w całości przelewem na konto Organizatora: 14 1140 2004 0000 3102 7631 8142 w banku MBANK w terminie 2 dni od momentu przesłania Uczestnikowi informacji, o których mowa w § 3 ust. 4 Regulaminu.

 

§ 5 Wymagania techniczne

 1. Warunkiem niezbędnym do udziału w Szkoleniu jest posiadanie własnego komputera z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarką internetową; adresu e-mail, a także konta w aplikacji Skype.
 

§ 6 Warunki odbywania Szkolenia

 1. Szkolenie prowadzone jest przez Organizatora oraz przez Partnerów, w terminach określonych harmonogramem Szkolenia, w soboty i niedziele w godzinach pomiędzy 9:00 a 16:30 i obejmuje 20 godzin zegarowych.
 2. Szkolenie odbywa się online i polega na dostarczaniu Uczestnikom treści cyfrowych przygotowanych przez Organizatora oraz Partnerów. Treści cyfrowe dostarczane są w terminach wskazanych w Serwisie przez Organizatora jako webinary, a także w formie materiałów, w tym materiałów audiowizualnych dostępnych dla Uczestników w dowolnym miejscu i czasie przez czas trwania edycji Szkolenia, chyba że w umowie wskazano dłuższy okres dostępu do tych treści.
 3. Uczestnik w momencie rejestracji wskazuje termin Edycję Szkolenia, w którym chciałby wziąć udział.

 4. W dniu rozpoczęcia właściwej dla uczestnika Edycji Szkolenia Uczestnik otrzyma dostęp do Kursu WP dla zielonych, do którego Uczestnik będzie miał dostęp w dowolnym miejscu i czasie przez okres roku od dnia rozpoczęcia edycji Szkolenia. Na Kursie WP dla zielonych znajdują się materiały szkoleniowe objaśniające jak samodzielnie zrobić stronę na WordPressie, obejmujące 18 godzin zegarowych.
 5. Dostęp do Kursu WP dla zielonych będzie możliwy poprzez podanie loginu Uczestnika stanowiącego jego adres e-mail podany przy rejestracji na Szkolenie oraz hasła przekazanego Uczestnikowi przez Organizatora.
 6. Uczestnik powinien korzystać ze Szkolenia z poszanowaniem zasad współżycia społecznego oraz zgodnie z prawem. Zakazane jest dostarczanie przez Uczestników treści o charakterze bezprawnym.
 7. Szkolenie, chyba że w umowie wskazano inaczej, będzie dostępne za pośrednictwem Platformy Szkoleniowej.

 8. Szczegółowy plan Szkolenia, obejmujący daty i godziny poszczególnych zajęć tj. dostępu do treści cyfrowych przygotowanych przez Organizatora lub Partnerów, a także informacja dotycząca Partnerów oraz zakresu prowadzonych przez Partnerów zajęć zostanie podana Uczestnikom najpóźniej siedem dni przed rozpoczęciem Szkolenia.

 

§ 7 Warunki przeprowadzania Warsztatów

 1. W ramach Szkolenia Organizator oferuje Uczestnikom dodatkowo możliwość wzięcia udziału w Warsztatach u wskazanego przez Organizatora Przedsiębiorcy. Celem warsztatów jest zdobycie praktycznego doświadczenia w przedmiocie Szkolenia. Warsztaty są wolne od opłat i dostępne wyłącznie dla Uczestników – na zasadach określonych w niniejszym paragrafie. Uczestnictwo w Warsztatach jest dobrowolne i zależy od Uczestnika.
 2. Po zawarciu umowy o udział w Szkoleniu, Organizator odbywa z Uczestnikiem rozmowę w uprzednio uzgodnionym terminie za pośrednictwem aplikacji Skype, na podstawie której Organizator przydziela danego Uczestnika na Warsztaty do określonego Przedsiębiorcy. Uczestnik nie ma możliwości zmiany Przedsiębiorcy przydzielonego przez Organizatora.
 3. Warsztaty odbywają się od poniedziałku do piątku i obejmują maksymalnie 3 godziny dziennie w godzinach ustalonych pomiędzy Uczestnikiem a Przedsiębiorcą.
 4. Podczas Warsztatów Uczestnik zdobywa wiedzę praktyczną z zakresu przedmiotu Szkolenia, i w tym celu wykonuje zadania na rzecz danego Przedsiębiorcy dotyczące w szczególności marketingu, organizacji czasu i biura, e-commerce, rekrutacji, social media oraz organizacji eventów pozwalające Uczestnikowi na poznanie specyfiki pracy wirtualnej asystentki. Szczegółowy plan zadań będzie uzależniony od zakresu działalności Przedsiębiorcy oraz profilu Uczestnika.
 5. Warsztaty będą odbywały się w zdalnie, za pośrednictwem środków komunikowania się na odległość (w szczególności za pośrednictwem sieci Internet oraz telefonów komórkowych).
 6. Uczestnicy biorący udział w Warsztatach są zobowiązani do zachowania w poufności wszelkich informacji udostępnionych im w związku z przeprowadzeniem Warsztatów, w szczególności informacji stanowiących tajemnicę handlową, tajemnicę przedsiębiorstwa, niedostępnych publicznie i nie znanych powszechnie, dotyczących informacji o charakterze finansowym, organizacyjnym, technicznym lub technologicznym, uzyskanych od Przedsiębiorcy lub pozyskanych w jakikolwiek inny sposób w związku z realizacją Szkolenia.
 

§ 8 Warunki przeprowadzania Egzaminu

 1. W ramach Szkolenia Organizator oferuje Uczestnikom dodatkowo możliwość podejścia do Egzaminu uprawniającego do otrzymania Certyfikatu BrandAssist. Egzamin jest wolny od opłat i dostępny wyłącznie dla Uczestników, a przystąpienie do Egzaminu jest dobrowolne i zależy od Uczestnika.
 2. Warunkiem otrzymania Certyfikatu BrandAssist jest pozytywne zdanie Egzaminu. Na Egzamin składa się test pisemny sprawdzający wiedzę teoretyczną oraz stworzenie responsywnej strony internetowej na platformie WordPress. Minimalny próg wymagany do zdania części pisemnej wynosi 60 % pozytywnych odpowiedzi.

 3. Egzamin odbywa się stacjonarnie Warszawie w terminie wskazanym przez organizatora w dniu. Nie ma możliwości zmiany terminu Egzaminu. Przystąpienie do Egzaminu jest dobrowolne, jednakże nieprzystąpienie do Egzaminu bądź niezdanie Egzaminu skutkuje nieotrzymaniem Certyfikatu BrandAssist.

 4. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu ani zakwaterowania Uczestnika w Warszawie.

 5. Wynik Egzaminu zostaje podany do wiadomości Uczestników w dniu Egzaminu. Organizator nie przewiduje egzaminu poprawkowego.

 

§ 9 Prawo odstąpienia od umowy (Uprawnienie przysługujące wyłącznie Konsumentowi)

 1. Co do zasady Konsument ma prawo odstąpić od umowy  w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny za wyjątkiem przypadków, w których spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 2. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 3. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną na adres Usługodawcy).
 4. Konsument może skorzystać również ze wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy Usługodawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym został on poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy.
 7. Zwrotu płatności Usługodawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji.
 

§ 10 Reklamacje

 1. Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące Szkolenia należy zgłaszać Organizatorowi na adres email: p.sobczyk@brandassist.pl.

 2. Organizator ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

 3. Uczestnik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania m.in. z:

  1. Co do zasady bezpłatnej mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy zwrócić się z wnioskiem

o mediację. Lista Inspektoratów dostępna jest tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595,

  1. Co do zasady bezpłatnej pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Lista sądów dostępna jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596,

  2. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów,

  3. Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

§ 11 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców przekazanych Usługodawcy w związku ze Szkoleniem jest Usługodawca.

 2. Usługobiorca biorąc udział w Szkoleniu dobrowolnie podaje swoje dane osobowe. Podanie danych osobowych jest jednak konieczne świadczenia przez Usługodawcę usług w ramach Szkolenia.

 3. Podane przez Usługobiorcę dane osobowe będą przetwarzane przez Usługodawcę tylko w celach, o których mowa w niniejszym Regulaminie, chyba że Usługobiorca poda swoje dane Usługodawcy w innym celu – co nastąpi na podstawie odrębnych ustaleń.

 4. Usługobiorca ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych, a także żądania poprawienia ich.

 

§ 12 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 2. W przypadku ewentualnych sporów sądowych z Uczestnikiem nie będącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Usługodawcy.

  WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) –Adresat: Pola Sobczyk, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą BrandAssist Pola Sobczyk, z siedzibą w Mierzynie, ul. Elżbiety nr 12, 72-006 Mierzyn, e-mail: p.sobczyk@brandassist.pl. –Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)/ umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*) –Data zawarcia umowy –Imię i nazwisko konsumenta(-ów) –Adres konsumenta(-ów) –Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) –Data (*) Niepotrzebne skreślić.