Regulamin korzystania z webinarów WORD & Excel

Regulamin korzystania z webinarów Excel&Word dla wymagających początkujących i wiecznie średniozaawansowanych

1. Definicje


Konsultacje – możliwość skorzystania przez Uczestnika z indywidualnych konsultacji z osobami prowadzącymi webinary w terminie jednego tygodnia po odbyciu webinaru oraz udział w dodatkowym webinarze zorganizowanym w tygodniu po odbyciu webinaru, którego celem jest omówienie ćwiczeń i materiału. Konsultacje są dobrowolne, od Uczestnika zależy czy z nich skorzysta;
Konsument – Uczestnik Webinaru będący Konsumentem;
Pakiet Webinarów – dostęp do wykupionych łącznie Webinarów Excel oraz Word;
Regulamin – niniejszy regulamin;
Strona– strona dedykowana Kursowi online dostępna pod adresem www.brandassist.pl Uczestnik Webinaru (zwany w dalszej części regulaminu "Uczestnikiem") – osoba fizyczna korzystająca z Usługi;
Umowa – umowa o dostarczenie treści cyfrowych w postaci dostępu do Usługi, zawierana pomiędzy Uczestnikiem a Usługodawcą w oparciu o niniejszy Regulamin;
Usługa – dostęp do Webinaru lub Pakietu Webinarów (w zależności od wyboru Uczestnika) za pomocą portalu GetResponse;
Usługodawca–Brandassist Pola Sobczyk prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą BrandAssist Pola Sobczyk, pod adresem ul. Elżbiety 12, 72-006 Mierzyn, posiadającą NIP 8513054442 oraz REGON 262050351 właścicielka Strony oraz twórczyni Webinarów. Webinar – jeden z Webinarów Excel lub Word

2. OPIS USŁUGI

2.1. Usługa jest autorskim projektem Usługodawcy o indywidualnym charakterze i tym samym stanowi przedmiot prawa autorskiego podlegający ochronie na podstawie właściwych przepisów, a w szczególności ustawy o prawie autorskim oraz prawach pokrewnych.
2.2. Usługa obejmuje przede wszystkim dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej przez Usługodawcę.
2.3. Dla uzyskania dostępu do Usługi i korzystania z Usługi niezbędne jest aktywne konto poczty elektronicznej, urządzenie z przeglądarką internetową z dostępem do sieci Internet obsługującą pliki java oraz cookies.
2.4. W zależności od wyboru, Uczestnik uzyskuje dostęp do wybranej Usługi tj. Webinaru lub Pakietu Webinarów.
2.5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niską jakość techniczną realizacji Usługi wynikającą z jakości połączenia internetowego Uczestnika.
3. Dostęp do USŁUGI
3.1. W celu zawarcia poprzez Stronę Umowy z Usługodawcą, Uczestnik w odpowiednim miejscu dokonuje zakupu Usługi na Stronie i powinien podać swoje dane oraz wybrać metodę płatności za dostęp do Usługi.
3.2. W przypadku, gdy Uczestnik posiada kod zniżkowy na dostęp do Usługi i zamierza z niego skorzystać powinien wprowadzić ten kod podczas składania zamówienia przed sfinalizowaniem zamówienia.
3.3. W momencie potwierdzenia przez Uczestnika zamówienia poprzez wybranie przycisku finalizującego zamówienie, po zaakceptowania Regulaminu, następuje zawarcie Umowy o świadczeniu Usługi na czas określony tj. na czas trwania Usługi, wskazany na Stronie, zgodny z Terminami wskazanymi w pkt.6 niniejszego Regulaminu.
3.4. Bezpośrednio po opłaceniu Usługi przez Uczestnika i otrzymaniu środków przez Usługodawcę, Uczestnikowi przekazane zostaną przez Usługodawcę dane dostępowe do Usługi.
3.5. Na podstawie Umowy Usługodawca udziela Uczestnikowi nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z Usługi, przez czas wskazany w Umowie tj. czas udostępnienia Uczestnikowi Usługi przez Usługodawcę.
3.6. Uczestnik nie jest uprawniony do przenoszenia licencji, o której mowa w pkt. 3.6 powyżej oraz do udzielania sublicencji. Licencja jest udzielana wyłącznie na rzecz Uczestnika.
3.7. Uczestnik nie jest uprawniony do wykorzystywania Usługi w celu prowadzenia szkoleń na rzecz osób trzecich, a także do świadczenia jakichkolwiek usług z wykorzystaniem Usługi na rzecz osób trzecich.
3.8. Licencja obejmuje prawo do korzystania z treści będących przedmiotem Usługi wyłącznie online, za wyjątkiem materiałów, które zostały oznaczone wyraźnie przez Usługodawcę jako materiały przeznaczone do pobrania.

4. Koszt Dostępu do Webinarów


4.1. Ceny podane na Stronie stanowią ceny brutto, tj. zawierają podatek VAT.
4.2. Całkowita cena zamówienia będzie widoczna przed potwierdzeniem woli zawarcia umowy przez Uczestnika.
4.3. Cena za Usługę wskazana na Stronie oznacza cenę za korzystanie z Usługi przez jedną osobę – Uczestnika zawierającego Umowę.

5. Płatności

5.1. Operatorem płatności online jest PayPro SA z siedzibą w Poznaniu (60-327), ul. Kanclerska 15, NIP 781-173-38-52
5.2. Za dostęp do Usługi Uczestnik może zapłacić, w zależności od sposobu zapłaty wybranego przez niego podczas składania zamówienia. Dostępne formy płatności: Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro
Płatności online
Przelew bankowy
BLIK
5.3. Z uwagi na charakter metod płatności dostępnych na Stronie, Uczestnik powinien zapłacić niezwłocznie za Usługę tj. bezpośrednio po dokonaniu zamówienia.
5.4. W przypadku płatności kartą termin realizacji liczy się od momentu pozytywnej autoryzacji transakcji
5.5. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Uczestnika

6. Terminy


6.1. Webinary odbywają się w następujących terminach:
19-20.05.2018 – webinar Excel w godz. 9:00-13:30
26-27.05.2018 – webinar Word w godz. 9:00-13:30
6.2. Uczestnik zobowiązuje się do punktualnego dołączenia do Webinaru.
6.3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedołączenie Uczestnika do Webinaru i w tym wypadku zastrzega sobie rozpoczęcie Webinaru pomimo nieobecności Uczestnika

7. Prawo odstąpienia od umowy – wyjątek


7.1. Uprawnienie przysługujące wyłącznie Konsumentowi
7.1.1. Co do zasady Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny za wyjątkiem przypadków, w których spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
7.1.2. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
7.1.3. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną na adres mailowy Usługodawcy (kursonline@brandassist.pl)).
7.1.4. Konsument może skorzystać również ze wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
7.1.5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
7.1.6. W przypadku odstąpienia od Umowy Usługodawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym został on poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy.
7.1.7. Zwrotu płatności Usługodawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji.

8. Reklamacje


8.1. Reklamacje dotyczące Usługi należy wysyłać na adres e-mail Usługodawcy: kursonline@brandassist.pl.
8.2. Usługodawca zaleca, aby w zgłoszeniu reklamacyjnym zawarte zostały następujące informacje: dane identyfikujące Uczestnika („nazwa Użytkownika” lub adres e-mail wykorzystany przez Uczestnika podczas zawarcia Umowy), numer zamówienia, zwięzły opis przedmiotu reklamacji oraz moment stwierdzenia/wystąpienia nieprawidłowości, a także żądanie reklamacyjne Usługodawcy.
8.3. Każde zalecenie Usługodawcy, które znajduje się w Regulaminie, ma w stosunku do Konsumenta jedynie charakter niewiążącej wskazówki, z której Konsument może, ale nie musi skorzystać. Nieskorzystanie przez Konsumenta z zaleceń Usługodawcy w żadnym stopniu nie wpływa na prawa Konsumenta wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
8.4. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni.

9. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ


9.1. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu Konsument ma możliwość skorzystania m.in. z:
a) co do zasady bezpłatnej mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy zwrócić się z wnioskiem o mediację. Lista Inspektoratów dostępna jest tutaj: 
https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595
b) co do zasady bezpłatnej pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym.
 Lista sądów dostępna jest pod adresem: 
https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596
c) Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: 
http://ec.europa.eu/consumers/odr/

10. Dane osobowe


10.1. Administratorem danych osobowych Uczestników przekazanych Usługodawcy w związku z Usługą jest Usługodawca.
10.2. Kursant nabywając dostęp do Usługi dobrowolnie podaje swoje dane osobowe. Podanie danych osobowych jest jednak konieczne do zrealizowania zamówienia i świadczenia przez Usługodawcę usług, o których mowa w Regulaminie.
10.3. Kursant ma prawo wglądu do treści dotyczących go danych osobowych, a także żądania poprawienia ich.
10.4. Podane przez Uczestnika dane osobowe będą przetwarzane przez Usługodawcę tylko w celach, o których mowa w niniejszym paragrafie, chyba że na podstawie odrębnych ustaleń Uczestnik postanowi inaczej lub wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

11. Postanowienia końcowe

11.1. Umowa zawierana w oparciu o niniejszy regulamin dotyczy konkretnego i jednorazowego zamówienia – jest zawierana w celu i na czas jego realizacji.
11.2. Niezależnie od uprawnień, o których mowa w § 6 Regulaminu każda ze Stron umowy ma prawo do odstąpienia od umowy w przypadku zwłoki drugiej strony w wykonaniu zobowiązania w terminie określonym w Umowie bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu. Niniejsze postanowienie nie uchybia uprawnieniniom Konsumenta wynikającym z przepisów prawa.
11.3. Umowy zawierane w związku z Usługą zawierane są w języku polskim.
11.4. Zakazane jest dostarczanie przez Uczestnika treści o charakterze bezprawnym

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY ............................................... ......................, dn. ...................... ................................................ ................................................ imię, nazwisko i adres konsumenta .......................................... .......................................... .......................................... .......................................... nazwa i adres przedsiębiorstwa OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy nr ... zawartej dnia .................... dotyczącej zakupu towaru/usługi …………………………………………… .............................. podpis konsumenta